Regulamin Wabi Sabi – Festiwalu Świadomej Kobiety z dn. 1. kwietnia 2023r.:

1. Postanowienia Ogólne

a) Organizatorem Festiwalu jest firma Milabo Anna Darmas, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 75a/7,  NIP: 9482302743 oraz Pani nie tylko od tańców – Klaudia Oleksak .

b) Festiwal odbędzie się w dniach 22-24.09.2023r. w Centrum Konferencyjnym The Tides Events, ul. Wioślarska 8, Warszawa.

c) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania festiwalu na terenie przeznaczonym na czas festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

d) Ze względu na charakter imprezy organizator nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

e) Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu.
W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników festiwalu.

2. Nabycie biletu i udział w festiwalu.

a) W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.

b) Bilet na festiwal można nabyć poprzez stronę Festiwalu www.wabisabifestiwal.pl lub poprzez portal evenea.pl oraz na miejscu wydarzenia w dniach 22-24.09.2023r. i ma on charakter niezbywalny. Bilety upoważniają do przebywania w miejscu odbywania się festiwalu od jego rozpoczęcia w piątek 22.09.23 od godz. 18:00 do zakończenia ostatnich zajęć, w sobotę 23.09 od godziny 7.45 do zakończenia ostatnich zajęć oraz w niedzielę 24.09 od godziny 7.30 do zakończenia ostatnich zajęć na festiwalu.

c) Koszt biletu na całe wydarzenie w przedpłacie do dnia 31.03.2023 do godz. 23.59 wynosi 299zł na cały Festiwal, od 1.04.2023 od godz. 00.01 do 30.06.2023r. do godz. 23.59 wynosi 349zł na cały Festiwal, od 1.07.2023r. od godz. 00.01 do 24.09.2023r. do godz. 17.00 wynosi 399zł na cały Festiwal. Bilet potrójny na Festiwal dostępny jest od 1.04.2023 i wynosi 987zł, czyli po 329zł za jeden bilet.

d) Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez serwis płatności internetowych tPay oraz poprzez portal do zakupu biletów: evenea.pl. Zakupiony bilet jest imienny.

e) Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat. Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo na adres mailowy: wabisabifestiwal@gmail.com lub telefonicznie. Należy wówczas podać imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet oraz jej adres mailowy.

f) Tylko osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w festiwalu.

g) Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania opaski festiwalowej. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić obsłudze rejestrującej wejścia. Osoby nie posiadające opaski będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.

h) Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

3. Prawa i obowiązki uczestników.

a) Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu i na jego terenie.

b) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.

c) Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony przestrzeni The Tides Events.

d) Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających i narkotyków. Organizator poprosi takie osoby o niezwłoczne opuszczenie terenu festiwalu.

e) Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania przedmiotów, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
1. Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
2. Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
3. Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
4. Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

f) Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.

g) Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkód materialnyh odpowiada sprawca zdarzenia.

h) Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach (na zewnątrz budynku).

4. Prawa i obowiązki Organizatorów.

a) Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

b) Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.

c) Na terenie festiwalu znajduje się szatnia, ale Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.

d) Zdjęcia i filmy wykonane podczas Festiwalu mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Festiwalu lub marki Milabo oraz Pani nie tylko od tańców,  jak również prelegentów i wystawców biorących udział w Festiwalu.

e) Uczestnictwo w Festiwalu oznacza udzielenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:

1) utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie na rzecz Organizatora i jego Partnerów
2) wprowadzania do pamięci komputera,
3) wykorzystania do promocji i organizacji Festiwalu przez Organizatorów,
4) udostępniania partnerom Organizatorów w celu ich promocji,  także zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych przez Organizatorów, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych, kinowych i radiowych.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Festiwalu i wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Festiwalu.

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być także państwowe służby sanitarne i porządkowe, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatorów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.

6. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia;                                                                                                                      c) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Siła Wyższa

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań (dalej: „Siła Wyższa”).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany Terminu Festwialu lub jego programu lub miejsca Festiwalu ze względu na działanie Siły Wyższej.

3. Uczestnik kupując Bilet akceptuje powyższe postanowienia Regulaminu oraz możliwość zmian. Bilet w takim przypadku pozostaje ważny i nie może zostać zwrócony i będzie uprawniał do udziału w wydarzeniu w innym terminie.

7. Postanowienia końcowe.

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: wabisabifestiwal.pl/regulamin-festiwalu

b) Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

d) Kontakt we wszelkich sprawach związanych z festiwalem możliwy jest tylko poprzez e-mail: wabisabifestiwal@gmail.com .